Produkty / VPOIS

Vítejte v části, která obsahuje informace o produktech, které společnost Leram Pharmaceuticals obchoduje na trhu v České republice!

Kromě Veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), jež vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., zde najdete také informace o léčivech a zdravotnických prostředcích uspořádané podle oborů lékařské péče, ve kterých společnost Leram pharmaceuticals působí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.
Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, na závadu v jakosti léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.