LODRONAT 520 mg, potahované tablety, bisfosfonát

Pro podpůrnou léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a s kostními metastázami. 

Držitel rozhodnutí o registraci: RIEMSER, Německo
Souhrn údajů o přípravkuAktuální SPC v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

TRADICE * DLOUHODOBÁ ZKUŠENOST * PODPŮRNÁ LÉČBA * PŘÍPRAVEK JE NA PŘEDPIS * PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Bisfosfonáty jsou doporučovány pro podpůrnou léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a pacientů s kostními metastázami solidních nádorů, neboť jejich používání může zabránit nebo aspoň výrazně zpomalit progresi poškození skeletu a tím výrazně zvýšit kvalitu života.

Základní informace:  Lodronat je bisfosfonát bez obsahu dusíku s účinnou látkou kyselina klodronátová. Používá se k léčbě osteolýzy jako výsledku metastáz solidních tumorů (např. karcinomu prsu, prostaty a štítné žlázy) do kostí nebo při hemoblastózách (např. mnohočetný myelom) a v léčbě hyperkalcemie při metastázách nádorů do kostí nebo tumorem indukované destrukce kostí bez metastáz do kostí.

Dávkování: Doporučená denní dávka jsou 2 potahované tablety 1x denně (odpovídající 1 040 mg dinatrium-klodronátu). Užívají se nalačno 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Mechanismus účinku:  Bisfosfonáty jsou malé organické molekuly, které se vychytávají na povrchu poškozených kostí (v místě aktivního metabolismu = metastáz), vážou se na osteoklasty (buňky, které způsobují rozpad kostní tkáně) = inhibují (potlačují ) jejich aktivitu = vedou ke snížení kostní resorpce. Mají i protinádorový účinek = stimulují apoptózu nádorových buněk, snižují schopnost nádorových buněk přilnout ke kostní matrix. V medicíně jsou používány již přes 25 let.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku nebo na závadu v jakosti léčivého přípravku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.