Anagrelid Leram 0,5 mg tvrdé tobolky

Ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u pacientů s esenciální trombocytemií.

Držitel rozhodnutí o registraci: LERAM pharmaceuticals s.r.o.
Souhrn údajů o přípravkuAktuální SPC v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

TRADICE * DLOUHODOBÁ ZKUŠENOST * PODPŮRNÁ LÉČBA * PŘÍPRAVEK JE NA PŘEDPIS * PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Základní informace: Anagrelid Leram 0,5 mg tvrdé tobolky je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s esenciální trombocytemií (ET), u nichž došlo k intoleranci stávající léčby nebo tato léčba nesnížila zvýšený počet trombocytů na přijatelnou úroveň.

Dávkování: Doporučovaná počáteční dávka anagrelidu je 1 mg/den; má být podávána perorálně ve dvou samostatných dávkách (0,5 mg/dávka). 
Počáteční dávka má být zachována alespoň po dobu jednoho týdne. Po uplynutí jednoho týdne lze dávku individuálně titrovat, aby bylo dosaženo nejnižší účinné dávky, která zajistí snížení a/nebo zachování počtu trombocytů pod hodnotou 600 x 109/l, ideálně pak v rozmezí 150 x 109/l až 400 x 109/l. Dávka se nesmí v rozmezí jednoho týdne navýšit o více než 0,5 mg/den a doporučená maximální jednotlivá dávka nemá přesáhnout 2,5 mg (viz bod 4.9). V průběhu klinického vývoje byly používány dávky 10 mg/den.

Mechanismus účinku:  Přesný mechanismus, kterým anagrelid snižuje počet trombocytů v krvi, není znám. Ve studii s buněčnými kulturami anagrelid potlačoval expresi transkripčních faktorů včetně GATA-1 a FOG-1 potřebných pro megakaryocytopoézu, což v konečném důsledku vedlo ke snížené produkci trombocytů..

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.